تبلیغات
هیأت مذهبی، فرهنگی علمدار کربلا شهرستان خدابنده - در محضر بزرگان
 
هیأت مذهبی، فرهنگی علمدار کربلا شهرستان خدابنده
مطالب وبلاگ هر هفته یک یا دو بار به روز رسانی می شود !
درباره وبلاگ


این وبلاگ شامل شامل :
اطلاعات کامل از برنامه ها ، مراسمات و اهداف هیئت
و همچنین برخی از مطالب و ... فرهنگی، سیاسی ، و اجتماعی می باشد

آدرس سایت هیئت:
www.a82.ir

مدیر وبلاگ : دست به قلم
چهارشنبه 11 اردیبهشت 1392
استاد سید حسن قاضى طباطبایى ، فرزند مرحوم قاضى ، در یادداشتهاى خود به نمونه هایى اشاره فرموده اند كه جا دارد با بیان آنها این اوراق را متبرك و نورانى سازیم :

1. آن مرحوم براى تقویت حافظه ، خواندن آیت الكرسى و معوذتین (دو سوره مباركه ناس و فلق ) را سفارش مى فرمودند.

2. مرحوم قاضى براى طلب وسعت رزق این آیات را قرائت مى نمودند:
اسـتـغـفـروا ربـكـم انـه كـان غـفـارا # یـرسـل السـمـاء عـلیـكـم مـدرارا # و یـمـددكـم بـامـوال و بـنـیـن و یـجـعـل لكـم جـنـات و یـجـعـل لكـم انـهـارا(نـوح : 12 - 10) و از پـروردگـارتـان طـلب بـخـشش كنید كه او بسیار آمرزنده است تا از آسمان ، فراوان بر شـمـا فـرو فـرسـتـد و شما را با دارایى و فرزندان نیرو بخشد و براى شما نهرهایى قرار دهد.
3. به همه سفارش مى كردند این ذكر را قرائت كنند:
اسـتـغـفـر الله الذى لا اله الا هـو مـن جـمیع ظلمى و جرمى و اسرافى على نفسى و اتوب الیه از خداوندى كه هیچ معبودى جز او نیست ، به خاطر تمامى ظلمها و گناهانم و ستمى كه بر خود روا داشته ام طلب بخشش ‍ مى كنم و به سوى او باز مى گردم .
آن مـرحـوم سفارش مى فرمودند در صورت روبرو شدن با شخص ‍ ستمگرى كه از او مـى تـرسـیـد، دسـتـهـا را باز كنید و این حروف را بر دست راست بشمارید: بسم الله الرحمن الرحیم ؛ ك - ه - ى - ع - ص و بر دست چپ نیز بسم الله الرحمن الرحیم ؛ ح - م - ع - س - ق خـوانـده شـود؛ سـپـس انـگـشـتـان دو دسـت را داخل یكدیگر نمایید.


4. آن مـرحـوم در هـنـگـام اضطراب و ناراحتى هاى روحى ، خواندن این كلمات را سفارش مى كردند:
لا اله الا الله وحـده لا شـریـك له و له الحـمـد و له المـلك و هـو عـلى كـل شى ء قدیر. اعوذ بالله من همزات الشیاطین و اعوذ بك ربى من ان یحضرون ، ان الله هـو السـمـیع العلیم ،؛ هیچ معبودى جز خداوند یكتاى بى شریك وجود ندارد و ستایش و حكومت مخصوص اوست و او بر هر كارى تواناست . از وسوسه هاى شیاطین به خدا پناه مى بـرم و بـه تـو پـنـاه مـى بـرم - اى پـروردگـارم - از ایـنكه نزد من حاضر شوند، همانا خداوند شنوا و داناست .
5. بـراى حـفـظ امـنـیت خانه دستور مى دادند كه این دعا بر روى كاغذى نوشته و بر درب منزل آویخته شود:
یـا حـافـظـا لا یـنـسـى ؛ یـانعمة لا تحصى ؛ انت قلت و قولك الحق : انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون (حجر:9) اى نگهبانى كه فراموش نمى كنى و اى نعمتى كـه هـرگز به شماره در نمى آیى ، تو فرمودى ، و سخن تو حق است ، همانا قرآن را ما نازل كردیم و خود آن را حفظ خواهیم كرد.
6. در صـورت تـرس از زیـان خـوراكـى یـا نوشیدنى به خواندن این كلمات سفارش مى نمودند:
بسم الله الرحمن الرحیم خیر الاسماء اله الارض و السماء الرحمن الرحیم الذى لا یضر مـع اسـمـه سـم و لا داء؛ بـه نـام خـداونـد بـخشنده مهربان ، بهترین نامها، معبود زمین و آسمانها، خداوند رحمان و رحیمى كه با نام او هیچ سم و بیمارى اى زیان نمى رساند.
7. آن مـرحـوم سفارش مى فرمودند در صورت روبرو شدن با شخص ‍ ستمگرى كه از او مـى تـرسـیـد، دسـتـهـا را باز كنید و این حروف را بر دست راست بشمارید: بسم الله الرحمن الرحیم ؛ ك - ه - ى - ع - ص و بر دست چپ نیز بسم الله الرحمن الرحیم ؛ ح - م - ع - س - ق خـوانـده شـود؛ سـپـس انـگـشـتـان دو دسـت را داخل یكدیگر نمایید.
8. براى ایمنى از نیش زدن حیوانات موذى ، این دعا را سفارش مى فرمودند: اعوذ بكلمات الله التـامـات التـى لا یـجـاوزهـن بر و لا فاجر من شر ما ذراء و من شر ما براء و من شر كـل دابـة ؛ هـو آخـذ بـنـاصـیـتـها، ان ربى على صراط مستقیم ، به كلمات تامه خداوند، كـلمـاتـى كـه هـیـچ نـیـكـوكـار و بدكارى از آن تجاوز نمى كند پناه مى برم از شر آنچه آفریده است ، او بر همه آنان تسلط دارد، همانا پروردگارم بر صراط مستقیم است .
9. زمـانـى كـه در نـجـف اشـرف بیمارى مالاریا شیوع پیدا كرد، مرحوم قاضى به افراد مبتلا توصیه مى نمودند آیاتى از قرآن را كه در مورد حضرت ابراهیم علیه السلام است ، تـلاوت نـمـایـنـد؛ مـانـنـد این آیه : قلنا یا نار كونى بردا و سلاما على ابراهیم و اردادوا بـه كـیـدا فـجـعـلنـاهم الاخسرین (انبیاء 69 70-) گفتیم : اى آتش ! بر ابراهیم سرد و سلامت شو! و آنان خواستند با او مكر كنند، پس آنان را خوار كردیم .
مـرحـوم سـیـد هـاشـم حـداد از اسـتـاد خـویـش ، مـرحـوم قـاضـى نقل فرموده اند كه قرائت كهیعص (مریم : 1) و حمعسق (شورى : 1) و آیه وعنت الوجوه للحى القیوم و قد خاب من حمل ظلما (طه 111) براى دفع شر دشمن مفید است .


10. مـرحـوم آیـت الله شـیـخ عـلى قـسـام ، یـكـى از شـاگـردان ایـشـان چـنـیـن نقل فرمودند:
مـن از جـهـت فـرامـوشـكـارى و كـمـى حـافـظـه ، بـراى آقا سید على قاضى شكایت كردم و مـخـصوصا متذكر شدم از اینكه چیزى را در جایى مى گذارم ، بعد به ذهنم مراجعه كرده و چـیـزى بـه یاد نمى آورم . مرحوم قاضى فرمودند: زمانى كه چیزى را در جایى قرار مـى دهـى ، بـخـوان : بـسـم الله الرحـمـن الرحـیـم ، فانك سوف لن تنساه ان شاء الله تعالى. مـرحـوم قـاضـى قـرائت دعـاى زیـر را بـه مـدت چهل شب ، هر شب یك بار تا صد بار براى برآورده شدن حاجت سالكان درگاه الهى مفید مى دانستند:
الهى كیف ادعوك و انا انا و كیف اقطع رجائى منك و انت انت ؟ الهى اذا لم اسالك فتعطینى ، فـمـن ذا الذى ادعوه فیعطینى ؟ الهى اذا لم ادعك فتستجیب لى ، فمن ذا الذى ادعوه فیستجیب لى ؟ الهـى اذا لم اتـضـرع الیك فترحمنى ؟ فمن ذا الذى اتضرع الیه فیرحمنى ؟ الهى فـكـمـا فـلقـت البـحـر لمـوسـى عـلیـه السـلام و نـجـیـتـه اسـالك ان تـصلى على محمد و آل مـحـمـد و ان تـنـجـیـنـى مـمـا انـا فـیـه و تـفـرج عـنـى فـرجـا عـاجـلا غـیـر اجل بفضلك و رحمتك یا ارحم الراحمین .
12. مـرحـوم سـیـد هـاشـم حـداد از اسـتـاد خـویـش ، مـرحـوم قـاضـى نقل فرموده اند كه قرائت كهیعص (مریم : 1) و حمعسق (شورى : 1) و آیه وعنت الوجوه للحى القیوم و قد خاب من حمل ظلما (طه 111) براى دفع شر دشمن مفید است .

آنـچـه ذكـر شـد، بـرخـى از دعاهایى است كه آن مرحوم به شاگردان خویش ‍ مى آموختند و دعـاهـاى ویـژه اى نـیـز وجـود داشـت كـه ایـشـان جـز بـراى افـراد خـاصـى نقل نمى كردند.


منبع : برگرفته از سایت گفتمان دینی http://goftomanedini.com
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
شنبه 22 اردیبهشت 1397 05:15 ق.ظ
вам кредит
займ онлайн без отказа с плохой кредитной
займ на карту без поручителей
займ на карту без отказа
деньги срочно без отказа с плохой кредитной
кредит онлайн без верификации
микрозайм украина на карту
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 01:09 ق.ظ
резинка для тренировок
купить фитнес резинку toredo
розетка фитнес резинка
эластичная лента для спорта
резинки для фитнеса купить
شنبه 1 مهر 1396 08:39 ب.ظ
Hello, I desire to subscribe for this website to get hottest updates, therefore where
can i do it please assist.
دوشنبه 27 شهریور 1396 05:30 ق.ظ
I was very happy to discover this web site. I
wanted to thank you for ones time for this particularly wonderful read!!
I definitely loved every little bit of it and i also have you book-marked to
look at new things on your site.
جمعه 6 مرداد 1396 09:52 ب.ظ
Awesome things here. I'm very satisfied to look your article.
Thank you a lot and I'm having a look forward to contact you.
Will you kindly drop me a e-mail?
شنبه 31 تیر 1396 09:54 ب.ظ
I just couldn't depart your site prior to suggesting that
I actually loved the usual information an individual provide to your visitors?
Is gonna be back steadily in order to check out new posts
یکشنبه 21 خرداد 1396 10:48 ب.ظ
My brother recommended I might like this web site. He was once totally right.
This post actually made my day. You can not imagine just how a lot time I had spent for this information! Thanks!
سه شنبه 2 خرداد 1396 01:39 ب.ظ
you are truly a just right webmaster. The site loading speed
is amazing. It seems that you are doing any unique trick.
Moreover, The contents are masterpiece. you have
done a excellent task on this subject!
شنبه 30 اردیبهشت 1396 02:55 ب.ظ
Yes! Finally something about fuck it.
سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 01:52 ق.ظ
I loved as much as you'll receive carried out right here.

The sketch is attractive, your authored subject matter stylish.

nonetheless, you command get got an shakiness over that you wish be delivering the following.

unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly
a lot often inside case you shield this hike.
شنبه 2 اردیبهشت 1396 09:12 ق.ظ
It's amazing in favor of me to have a web site, which is helpful for my experience.
thanks admin
چهارشنبه 30 فروردین 1396 02:10 ق.ظ
Thank you for some other fantastic article.
The place else may just anybody get that kind of info in such a perfect manner of writing?
I've a presentation next week, and I'm at the look
for such info.
سه شنبه 29 فروردین 1396 04:19 ب.ظ
obviously like your web-site but you need to check the spelling on several of your posts.
Several of them are rife with spelling issues and I find it very bothersome to inform the reality then again I will definitely come back again.
جمعه 25 فروردین 1396 04:10 ب.ظ
Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a
amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you!
However, how can we communicate?
چهارشنبه 23 فروردین 1396 11:12 ب.ظ
Pretty! This was an incredibly wonderful post.
Thank you for supplying this info.
یکشنبه 20 فروردین 1396 08:29 ب.ظ
Hi there fantastic website! Does running a blog like this take a great deal of work?
I have absolutely no knowledge of programming however
I had been hoping to start my own blog in the near future.
Anyhow, if you have any ideas or techniques for new blog owners
please share. I understand this is off topic nevertheless I simply had to ask.
Appreciate it!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی

Get Flash Code

افسران جنگ سایبری